معاونت دانشجوي

معاون دانشجويي : دكتر عليرضا بهرامي

معاونت دانشجویی دانشگاه اراك یکی از محوری‌ترین و حساس‌ترین بخش‌های دانشگاه است که ارتباط مستقیم با دانشجویان دارد و فراهم‌کننده نیازهای عمومی دانشجویان و مدافع حقوق آنان در دانشگاه است. این سازمان مجموعاً دارای چهار بخش   و مرکز به شرح زیر است که وظیفه تأمین نیازهای رفاهی، بهداشتی- درمانی و مشاوره دانشجویی را به عهده دارد.

1- مديريت امور دانشجويي

2- اداره تربيت بدني

3- مركز بهداشت و درمان

4- مركز مشاوره

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری