آیین نامه ها و فرمهای شاهد

آئین نامه ها :

-          آئین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر

-          آئین نامه  نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر

-          آئین نامه کانون علمی – فرهنگی ایثار

جهت مشاهده کلیه آئین نامه های مربوطه به آدرس ذیل  بخش آئین نامه ها مراجعه فرمایید :

سایت اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری  :     http://shahed.saorg.ir

– فرم ها

-          فرم ثبت نام و تشکیل پرونده ایثارگری دانشجویان شاهد و ایثارگر جدیدالورود

-         فرم عضویت در کانون علمی –فرهنگی  ایثار

-         فرم تقاضای همکاری  در ماهنامه رد پای جاوید

-          فرم درخواست کلاس تقویتی

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری