اداره تداركات

اداره تداركات
مسئول اداره : 
ابوالفضل فریدونی
كارپردازان :
كارپرداز امور عمراني : قاسم صوفي
كارپرداز امور جاري : حسن اميري زاده
كارپرداز امور جاري : حجت اله قهرماني نيا

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری