آدرس

Phone
(0098)  (0861) 2777400 - 4


(0098)  (0861) 2774031


38156 - 879


P-R@araku.ac.ir

آدرس
ايران-اراک- خيابان شهيد بهشتي -دانشگاه اراک


لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری